Σύνδεση

Πολιτική Απορρήτου

H εταιρεία με την επωνυμία Kleise.gr Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται τον ιστοχώρο Kleise.gr αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 («Κανονισμός»), τον Ν. 4624/2019 και τον Ν. 3471/2006. Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)της ΕΕ 679/2016 και η αποδοχή της συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται αναλυτικά σε αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Όρων Χρήσης και Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων του Kleise.gr, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα και τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της Kleise.gr, παρέχετε στην εταιρεία τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την πλατφόρμα Kleise.gr . Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Kleise.gr ή με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρείας στο τηλέφωνο 2312316100.

1. Ορισμοί

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της πλατφόρμας ηλεκτρονικών κρατήσεων Kleise.gr βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιεί ο Ευρωπαικός νόμος για την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας δεδομένων μας είναι ευανάγνωστη και κατανοητή για το ευρύ κοινό, καθώς και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε πρώτα να εξηγήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιείται.

Σε αυτήν τη πολιτική απορρήτου, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

α) Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:Σύμφωνα με τον νόμο, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

b) Υποκείμενο των Δεδομένων: Υποκείμενο των δεδομένων είναι κάθε ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας που έχει τεθεί υπεύθυνος για την συγκεκριμένη διαδικασία.

γ) Επεξεργασία Δεδομένων Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

δ) Περιορισμός Επεξεργασίας: Περιορισμός επεξεργασίας είναι η σήμανση αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

ε) Μελέτη Προφίλ: Μελέτη προφίλ σημαίνει κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που συνίσταται στη χρήση προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση αυτού του φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις , ενδιαφέροντα, αξιοπιστία, συμπεριφορά, τοποθεσία ή κινήσεις.

στ) Ψευδωνυμοποίηση: Η ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε ένα συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες τηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποδίδονται σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

ζ) Υπεύθυνος Eπεξεργασίας: Το νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, Υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται η εταιρεία Kleise.gr Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

η) Εκτελών την Επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου επεξεργασίας.

θ) Αποδέκτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας στον οποίο κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

ι) Τρίτος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση τον πελάτη, τον Υπεύθυνο επεξεργασίας, τον Εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του Υπευθύνου επεξεργασίας ή του Εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

ια) Συγκατάθεση: Κάθε ένδειξη βουλήσεως του Υποκειμένου των Δεδομένων, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το Υποκείμενο των Δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα που το αφορούν.

2. Υπεύθυνος Eπεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία:

Kleise.gr Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Τηλέφωνο: 2312316100

Email: [email protected]

3. Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Όπως οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι, έτσι και η πλατφόρμα Kleise.gr, χρησιμοποιεί cookies, ώστε να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους επισκέπτες.

Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστοχώρος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Με τον τρόπο αυτό, η ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε την σελίδα.

Μέσω της χρήσης cookies, το Kleise.gr μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου πιο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την χρήση αυτών.

Μέσω ενός cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με γνώμονα τον χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, να αναγνωρίζουμε τους χρήστες του ιστότοπού μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Ο χρήστης του ιστότοπου που χρησιμοποιεί cookies, π.χ. δεν χρειάζεται να εισάγει δεδομένα πρόσβασης κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση στον ιστότοπο, επειδή αυτό αναλαμβάνεται από τον ιστότοπο και έτσι το cookie αποθηκεύεται στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών στο κατάστημα μας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα προιόντα που έχει τοποθετήσει ένας πελάτης στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου και, ως εκ τούτου, μπορεί να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα ήδη ρυθμισμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιήσει τη ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται, ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας.

4. Συλλογή Γενικών Στοιχείων και Πληροφοριών

Το πακέτο Kleise.gr συλλέγονται μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστή. Η συλλογή μπορεί να είναι (1) οι τύποι και οι εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται από τον επισκέπτη, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης φτάνει στον ιστότοπό μας (οι λεγόμενοι σύνδεσμοι παραπομπής), (4) οι υπο -ιστοσελίδες, (5) η ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) οποιαδήποτε άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα μας.

Όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα γενικά δεδομένα και οι πληροφορίες, η πλατφόρμα Kleise.gr δεν εξάγει καθόλου συμπεράσματα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αντίθετα, αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για (1) την παροχή του περιεχομένου του ιστότοπού στους επισκέπτες μας σωστά, (2) τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας καθώς και τη διαφήμισή του, (3) τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των συστημάτων πληροφορικής και της τεχνολογίας ιστοτόπων μας, και (4) παρέχει στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για ποινική δίωξη σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. Ως εκ τούτου, το Kleise.gr αναλύει στατιστικά δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται ανώνυμα, με στόχο να αυξήσει την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων της επιχείρησής μας καθώς και να εξασφαλίσει ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστή αποθηκεύονται χωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων.

5. Εγγραφή στην Ιστοσελίδα

Tο υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στον ιστότοπο καθορίζοντας τα προσωπικά δεδομένα που επιθυμεί να υποβάλλει τα οποία διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δηλαδή στους διακομιστές της εταιρείας Kleise.gr. Τα προσωπικά δεδομένα που δύναται να προσθέσει ο χρήστης, καθορίζονται στη φόρμα εγγραφής. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει μεταφορά σε έναν ή περισσότερους εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. τρίτους προμηθευτές) που χρησιμοποιεί επίσης προσωπικά δεδομένα για εσωτερικό σκοπό ώστε να εκτελεστεί μια ενέργεια που ζήτησε ο χρήστης εκ των πρωτέρων.

Με την εγγραφή στον ιστότοπο, αποθηκεύονται επίσης η διεύθυνση IP—που εκχωρείται από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων καθώς και η ημερομηνία και η ώρα της εγγραφής. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί η κακή χρήση των υπηρεσιών μας και, εάν είναι απαραίτητο, να καταστεί δυνατή η διερεύνηση των παραβατικών πράξεων. Μέχρι στιγμής, η αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια τόσο του χρήστη αλλά και της πλατφόρμας. Αυτά τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων ή εάν η διαβίβαση εξυπηρετεί τον σκοπό της ποινικής δίωξης.

Η εγγραφή του υποκειμένου των δεδομένων, με την εθελοντική ένδειξη προσωπικών δεδομένων, έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στην πλατφόρμα Kleise.gr να προσφέρει στο υποκείμενο των δεδομένων περιεχόμενο ή υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες λόγω της φύσης τους. Οι απλοί εγγεγραμμένοι χρήστες πρέπει καταχωρίσουν τα εξής προσωπικά δεδομένα: α) Ονοματεπώνυμο, Email, κωδικό και δύνανται να προσθέσουν κάποια προαιρετικά στοιχεία ακόμα. Έτσι, μπορούν να προβαίνουν σε κρατήσεις, οι οποίες καταχωρούνται, επίσης, όπως και οι κριτικές, αλλά και να στέλνουν μηνύματα. Οι εταιρικοί χρήστες επιπλέον καταχωρούν τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την χρέωση και πληρωμή των υπηρεσιών του Kleise.gr, ήτοι Ονομ/μο/Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλεφωνο, ΑΦΜ. Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα είναι ελεύθερα να αλλάξουν τα προσωπικά δεδομένα που προσδιορίστηκαν κατά την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ή να τα διαγράψουν πλήρως από το απόθεμα δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων παρέχει, ανά πάσα στιγμή, πληροφορίες κατόπιν αιτήματος σε κάθε υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα. Το σύνολο των εργαζομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι διαθέσιμο στο υποκείμενο των δεδομένων για αυτή τη διαδικασία ως πρόσωπα επικοινωνίας.

6. Εγγραφή στα Ενημερωτικά Δελτία μας

Στην πλατφόρμα Kleise.gr, δίνεται στους χρήστες η ευκαιρία να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας. Η μάσκα εισαγωγής που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό καθορίζει ποια προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται, καθώς και πότε στέλνεται το ενημερωτικό δελτίο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Το Kleise.gr ενημερώνει τακτικά τους πελάτες και τους εταιρικούς συνεργάτες του μέσω ενημερωτικού δελτίου σχετικά με τις προσφορές. Το ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησης μπορεί να ληφθεί μόνο από το υποκείμενο των δεδομένων εάν (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (2) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συμφωνήσει για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Ένα επιβεβαιωτικό e-mail θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρηθεί από ένα υποκείμενο των δεδομένων για πρώτη φορά για αποστολή ενημερωτικών δελτίων, για νομικούς λόγους, στη διαδικασία διπλής επιλογής. Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται για να αποδείξει εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως υποκείμενο των δεδομένων είναι εξουσιοδοτημένος να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο.

Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP του συστήματος υπολογιστή που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της εγγραφής, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής. Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την κατανόηση της (πιθανής) κακής χρήσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υποκειμένου των δεδομένων σε μεταγενέστερη ημερομηνία και, ως εκ τούτου, εξυπηρετεί το στόχο της νομικής προστασίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ως μέρος μιας εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας. Επιπλέον, οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου μπορούν να ενημερώνονται μέσω e-mail, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων ή την εν λόγω εγγραφή, όπως αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει σε περίπτωση τροποποιήσεων της προσφοράς ενημερωτικών δελτίων, ή σε περίπτωση αλλαγής των τεχνικών συνθηκών. Δεν θα υπάρξει καμία μεταφορά προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων σε τρίτους. Η συνδρομή στο ενημερωτικό μας δελτίο μπορεί να τερματιστεί από το υποκείμενο των δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, την οποία έχει δώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για σκοπούς ανάκλησης της συγκατάθεσης, υπάρχει αντίστοιχος σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο. Είναι επίσης δυνατό να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή απευθείας στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή να το κοινοποιήσετε στον υπεύθυνο επεξεργασίας με διαφορετικό τρόπο.

7. Newsletter-Tracking

Το ενημερωτικό δελτίο του Kleise.gr περιέχει τα λεγόμενα pixel παρακολούθησης. Ένα pixel παρακολούθησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό ενσωματωμένο σε τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία αποστέλλονται σε μορφή HTML για να καταστεί δυνατή η εγγραφή και η ανάλυση του αρχείου καταγραφής. Αυτό επιτρέπει μια στατιστική ανάλυση της επιτυχίας ή της αποτυχίας των διαδικτυακών καμπανιών μάρκετινγκ. Με βάση το ενσωματωμένο pixel παρακολούθησης, το Kleise.gr μπορεί να δει εάν και πότε ανοίχτηκε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα υποκείμενο των δεδομένων και ποιοι σύνδεσμοι στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλήθηκαν από τα υποκείμενα των δεδομένων.

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στα pixel παρακολούθησης που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία, αποθηκεύονται και αναλύονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, καθώς και να προσαρμοστεί ακόμη καλύτερα το περιεχόμενο των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων στα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν την αντίστοιχη δήλωση συγκατάθεσης που έχει εκδοθεί μέσω της διαδικασίας διπλής επιλογής. Μετά από ανάκληση, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το Kleise.gr πραγματοποιεί αυτόματα την υπαναχώρηση από την αποστολή του newsletter στον χρήστη.

8. Τακτική ιαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού αποθήκευσης ή εφόσον αυτό παρέχεται από τον ευρωπαικό νόμο ή άλλους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Εάν ο σκοπός της αποθήκευσης δεν εφαρμόζεται ή έχει λήξει η περίοδος αποθήκευσης που ορίζει ο Ευρωπαικός νόμος ή άλλη αρμόδια νομοθεσία, τα προσωπικά δεδομένα αποκλείονται ή διαγράφονται τακτικά σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

9. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 • Δικαίωμα επιβεβαίωσης: Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαίκό νόμο να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την επιβεβαίωση σχετικά με το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος επιβεβαίωσης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαικό νόμο να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:
  • τους σκοπούς της επεξεργασίας.
  • τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.
  • τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
  • όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου.
  • το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή αντίρρηση σε τέτοια επεξεργασία·
  • όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες ως προς την πηγή τους.
  • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του GDPR και, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που εμπλέκεται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες του τέτοια επεξεργασία για το υποκείμενο των δεδομένων. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Όπου συμβαίνει αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί για τις κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με τη διαβίβαση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος πρόσβασης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλος του ελεγκτή.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαικό νόμο να ζητά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Λαμβανομένων υπόψη των σκοπών της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί να οποιαδήποτε στιγμή, να επικοινωνήσει με την διεύθυνση [email protected]
 • Δικαίωμα διαγραφής: Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν ενώ ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να διαγράψει αυτά τα δεδομένα, εάν ένας από τους ακόλουθους λόγους ισχύει, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη:
  • Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεσή του στην οποία βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 6 παράγραφος 1 του GDPR ή το στοιχείο α) του άρθρου 9 παράγραφος 2 του GDPR και όταν δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR.
  • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγράφονται για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της νομοθεσίας της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
  • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR. Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχει αποθηκεύσει η Kleise.gr, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Υπάλληλος του Kleise.gr πρέπει να μεριμνήσει άμεσα για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος διαγραφής. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα και είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος υλοποίησης, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει άλλους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διαγραφή από αυτούς τους υπεύθυνους επεξεργασίας οποιωνδήποτε συνδέσμων ή αντιγραφής ή αναπαραγωγής αυτών των προσωπικών δεδομένων, στο βαθμό που καθώς δεν απαιτείται επεξεργασία. Υπάλληλος της Kleise.gr Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία θα κανονίσει τα απαραίτητα μέτρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαικό νόμο να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας περιορισμό επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
  • Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ' αυτού ζητά τον περιορισμό της χρήσης τους.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR εν αναμονή της επαλήθευσης εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν εκείνων του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν πληρούται μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύει το Kleise.gr, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν, τα οποία παρασχέθηκαν στον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του τον GDPR ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του GDPR ή βάσει σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός του στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του GDPR , το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα απευθείας από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και όταν αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. Προκειμένου να διεκδικήσει το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, τα δεδομένα το υποκείμενο μπορεί ανά πάσα στιγμή να απευθυνθείτε στο [email protected].
 • Δικαίωμα αντίρρησης: Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο στοιχείο του άρθρου 6 παράγραφος 1 του GDPR. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ με βάση αυτές τις διατάξεις. Το Kleise.gr δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση ένστασης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεις. Εάν το Kleise.gr επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το υποκείμενο των δεδομένων θα έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που το αφορούν για τέτοιο μάρκετινγκ. Αυτό ισχύει για τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με τέτοιο άμεσο μάρκετινγκ. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στο Kleise.gr στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το Kleise.gr δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του , να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν από το Kleise.gr για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του GDPR, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε με την διεύθυνση [email protected]. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, και παρά την οδηγία 2002/58/ΕΚ, να χρησιμοποιεί το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα χρησιμοποιώντας τεχνικές προδιαγραφές.
 • Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ: Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαικό νόμο να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει εξίσου σημαντικά, εφόσον η απόφαση (1) δεν είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, ή (2) δεν είναι εξουσιοδοτημένο από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο επίσης προβλέπει καθορίζει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, ή (3) δεν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν η απόφαση (1) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκείμενο των δεδομένων και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, ή (2) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, το Kleise.gr εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, στη διεύθυνση τουλάχιστον το δικαίωμα να αποκτήσει ανθρώπινη παρέμβαση από την πλευρά του υπεύθυνου επεξεργασίας, να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, μπορεί να ώρα, επικοινωνήστε με το [email protected].
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων: Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαικό νόμο να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του, μπορεί να οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνήστε με το [email protected].

10. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Facebook

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του Facebook. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένα μέρος για κοινωνικές συναντήσεις στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέψει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες κοινωνικών δικτύων να περιλαμβάνουν τη δημιουργία ιδιωτικών προφίλ, τη μεταφόρτωση φωτογραφιών και τη δικτύωση μέσω αιτημάτων φιλίας.

Η εταιρεία λειτουργεί από το Facebook είναι το Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ένα άτομο ζει έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά, ο ελεγκτής είναι το Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet website, which is operated by the controller and into which a Facebook component (Facebook plug-ins) was integrated, the web browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding Facebook component from Facebook through the Facebook component. An overview of all the Facebook Plug-ins may be accessed under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. During the course of this technical procedure, Facebook is made aware of what specific sub-site of our website was visited by the data subject.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Facebook, το Facebook εντοπίζει με κάθε κλήση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων —και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο— ποιος συγκεκριμένος υπο-ιστοτόπος του Διαδικτύου μας σελίδα επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Facebook και συνδέονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Facebook που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, π.χ. το κουμπί "Μου αρέσει" ή εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλει ένα σχόλιο, τότε το Facebook αντιστοιχίζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Facebook του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Facebook λαμβάνει πάντα, μέσω του στοιχείου Facebook, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Facebook κατά τη διάρκεια της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του στο Facebook προτού πραγματοποιηθεί κλήση στον ιστότοπό μας.

The data protection guideline published by Facebook, which is available at https://facebook.com/about/privacy/, provides information about the collection, processing and use of personal data by Facebook. In addition, it is explained there what setting options Facebook offers to protect the privacy of the data subject. In addition, different configuration options are made available to allow the elimination of data transmission to Facebook. These applications may be used by the data subject to eliminate a data transmission to Facebook.

11. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το στοιχείο του Google Analytics (με τη συνάρτηση ανωνυμοποιητή). Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Το Web analytics είναι η συλλογή, συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο προέρχεται ένα άτομο (το λεγόμενο referrer), ποιες υποσελίδες επισκέφθηκαν ή πόσο συχνά και για ποια διάρκεια προβλήθηκε μια υποσελίδα. Τα αναλυτικά στοιχεία Ιστού χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου και για τη διεξαγωγή ανάλυσης κόστους-οφέλους της διαφήμισης στο Διαδίκτυο.

Ο χειριστής του στοιχείου Google Analytics είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Για τα web analytics μέσω του Google Analytics ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την εφαρμογή «_gat. _anonymizeIp”. Μέσω αυτής της εφαρμογής, η διεύθυνση IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο του υποκειμένου των δεδομένων συντομεύεται από την Google και ανωνυμοποιείται κατά την πρόσβαση στους ιστότοπούς μας από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συμβαλλόμενο κράτος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύσει την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει, μεταξύ άλλων, για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού μας και να παρέχει διαδικτυακές αναφορές, που δείχνουν τις δραστηριότητες στους ιστότοπούς μας, και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας στο Διαδίκτυο για εμάς.

Το Google Analytics τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies επεξηγείται παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύει τη χρήση του ιστότοπού μας. Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου στο Διαδίκτυο, που λειτουργεί από τον ελεγκτή και στο οποίο ενσωματώθηκε ένα στοιχείο Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων θα υποβάλλει αυτόματα δεδομένα μέσω του Στοιχείο Google Analytics για σκοπούς διαδικτυακής διαφήμισης και διακανονισμού προμηθειών προς την Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η επιχείρηση Google αποκτά γνώση προσωπικών στοιχείων, όπως η διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία εξυπηρετεί την Google, μεταξύ άλλων, για την κατανόηση της προέλευσης των επισκεπτών και των κλικ και στη συνέχεια δημιουργεί διακανονισμούς προμηθειών.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα επισκέψεων στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων. Με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο, αυτά τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, θα διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτα μέρη.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να εμποδίσει τη ρύθμιση cookies μέσω του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης ιστού και, επομένως, να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης το Google Analytics να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από το Google Analytics ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί σε μια συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από το Google Analytics, η οποία σχετίζεται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και την ευκαιρία να αποκλείσει οποιαδήποτε τέτοια . Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να πραγματοποιήσει λήψη ενός πρόσθετου προγράμματος περιήγησης στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout και να το εγκαταστήσει. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript, ότι τυχόν δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σελίδων του Διαδικτύου δεν μπορούν να μεταδοθούν στο Google Analytics. Η εγκατάσταση των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης θεωρείται ένσταση από την Google. Εάν το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων διαγραφεί αργότερα, μορφοποιηθεί ή εγκατασταθεί πρόσφατα, τότε το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να εγκαταστήσει ξανά τα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης απεγκαταστάθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που αποδίδεται στη σφαίρα αρμοδιότητάς του ή είναι απενεργοποιημένο, είναι δυνατή η επανεγκατάσταση ή η επανενεργοποίηση των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης.

Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics is further explained under the following Link https://www.google.com/analytics/.

12. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Remarketing

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει τις υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ Google. Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google είναι μια λειτουργία του Google AdWords, η οποία επιτρέπει σε μια επιχείρηση να εμφανίζει διαφημίσεις σε χρήστες του Διαδικτύου που είχαν προηγουμένως διαμείνει στον ιστότοπο της επιχείρησης στο Διαδίκτυο. Επομένως, η ενσωμάτωση του Google Remarketing επιτρέπει σε μια επιχείρηση να δημιουργεί διαφημίσεις βάσει χρηστών και, κατά συνέπεια, να εμφανίζει σχετικές διαφημίσεις στους ενδιαφερόμενους χρήστες του Διαδικτύου.

Ο χειριστής του στοιχείου Google Analytics είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Ο σκοπός του επαναληπτικού μάρκετινγκ Google είναι η εισαγωγή διαφημίσεων που σχετίζονται με ενδιαφέροντα. Το Google Remarketing μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις στο δίκτυο Google ή σε άλλους ιστότοπους, οι οποίες βασίζονται σε ατομικές ανάγκες και ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα των χρηστών του Διαδικτύου.

Το Google Remarketing ορίζει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies επεξηγείται παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google επιτρέπει την αναγνώριση του επισκέπτη του ιστότοπού μας εάν καλεί διαδοχικές ιστοσελίδες, οι οποίες είναι επίσης μέλη του διαφημιστικού δικτύου Google. Με κάθε κλήση σε έναν ιστότοπο στο Διαδίκτυο στον οποίο η υπηρεσία έχει ενσωματωθεί από το Google Remarketing, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του υποκειμένου των δεδομένων ταυτοποιείται αυτόματα με την Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google λαμβάνει προσωπικές πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP ή τη συμπεριφορά περιήγησης του χρήστη, τις οποίες η Google χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για την εισαγωγή διαφημίσεων σχετικών με ενδιαφέροντα.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, π.χ. τις σελίδες Διαδικτύου που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τις σελίδες μας στο Διαδίκτυο, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτα μέρη.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να εμποδίσει τη ρύθμιση cookies μέσω του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης ιστού και, επομένως, να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης την Google να ορίσει cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από την Google ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από την Google. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να καλέσει τον σύνδεσμο στη διεύθυνση www.google.de/settings/ads και να κάνει τις επιθυμητές ρυθμίσεις σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων.

Further information and the actual data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

13. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Ads

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το Google AdWords. Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία για διαφήμιση στο Διαδίκτυο που επιτρέπει στον διαφημιστή να τοποθετεί διαφημίσεις στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Google και στο διαφημιστικό δίκτυο Google. Το Google AdWords επιτρέπει σε έναν διαφημιζόμενο να προκαθορίζει συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά με τη βοήθεια των οποίων μια διαφήμιση στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google εμφανίζεται μόνο τότε, όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης για να ανακτήσει ένα αποτέλεσμα αναζήτησης που σχετίζεται με τη λέξη-κλειδί. Στο Google Advertising Network, οι διαφημίσεις διανέμονται σε σχετικές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας έναν αυτόματο αλγόριθμο, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγουμένως καθορισμένες λέξεις-κλειδιά.

Ο χειριστής του στοιχείου Google Adwords είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Σκοπός του Google AdWords είναι η προώθηση του ιστότοπού μας με τη συμπερίληψη σχετικής διαφήμισης σε ιστότοπους τρίτων και στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Google και την εισαγωγή διαφημίσεων τρίτων στον ιστότοπό μας.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων φτάσει στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Google, ένα cookie μετατροπής καταχωρείται στο σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου των δεδομένων μέσω της Google. Ο ορισμός των cookies επεξηγείται παραπάνω. Ένα cookie μετατροπής χάνει την ισχύ του μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το cookie δεν έχει λήξει, το cookie μετατροπής χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ορισμένες υποσελίδες, π.χ. το καλάθι αγορών από ένα σύστημα ηλεκτρονικών καταστημάτων, κλήθηκαν στον ιστότοπό μας. Μέσω του cookie μετατροπής, τόσο η Google όσο και ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορούν να κατανοήσουν εάν ένα άτομο που έφτασε σε μια διαφήμιση AdWords στον ιστότοπό μας δημιούργησε πωλήσεις, δηλαδή πραγματοποίησε ή ακύρωσε μια πώληση αγαθών.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται από την Google για τη δημιουργία στατιστικών επισκέψεων για τον ιστότοπό μας. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία επισκέψεων χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των χρηστών που έχουν εξυπηρετηθεί μέσω των διαφημίσεων AdWords για να εξακριβωθεί η επιτυχία ή η αποτυχία κάθε διαφήμισης AdWords και να βελτιστοποιηθούν οι διαφημίσεις AdWords στο μέλλον. Ούτε η εταιρεία μας ούτε άλλοι διαφημιστές του Google AdWords λαμβάνουν πληροφορίες από την Google που θα μπορούσαν να προσδιορίσουν το υποκείμενο των δεδομένων.

Το cookie μετατροπής αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες, π.χ. τις σελίδες Διαδικτύου που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τις σελίδες μας στο Διαδίκτυο, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτα μέρη.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποτρέψει τη ρύθμιση cookies από τον ιστότοπό μας, όπως αναφέρεται παραπάνω, μέσω αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και έτσι να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης την Google να τοποθετήσει ένα cookie μετατροπής στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, ένα cookie που έχει οριστεί από το Google AdWords μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google. Επομένως, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να έχει πρόσβαση από καθένα από τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιεί τον σύνδεσμο www.google.de/settings/ads και να ορίσει τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

14. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Instagram

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της υπηρεσίας Instagram. Το Instagram είναι μια υπηρεσία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως οπτικοακουστική πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και να διαδίδουν τέτοια δεδομένα σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης των υπηρεσιών που προσφέρει το Instagram είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου Διαδικτύου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Instagram (κουμπί Insta), ζητείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων στη λήψη μιας εμφάνισης του αντίστοιχου στοιχείου Instagram του Instagram. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Instagram γνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Instagram, το Instagram εντοπίζει με κάθε κλήση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων —και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο— ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του Διαδικτύου μας σελίδα επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Instagram και συνδέονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Instagram του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Instagram που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τότε το Instagram αντιστοιχίζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Instagram του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Instagram λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου Instagram ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Instagram τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο κουμπί Instagram ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Instagram δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του στο Instagram προτού πραγματοποιηθεί κλήση στον ιστότοπό μας.

Further information and the applicable data protection provisions of Instagram may be retrieved under https://help.instagram.com/155833707900388 and https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

15. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Twitter

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του Twitter. Το Twitter είναι μια πολύγλωσση, δημόσια προσβάσιμη υπηρεσία microblogging στην οποία οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν και να διαδίδουν τα λεγόμενα «tweets», π.χ. σύντομα μηνύματα, τα οποία περιορίζονται σε 280 χαρακτήρες. Αυτά τα σύντομα μηνύματα είναι διαθέσιμα για όλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι συνδεδεμένοι στο Twitter. Τα tweets εμφανίζονται και στους λεγόμενους followers του εκάστοτε χρήστη. Οι ακόλουθοι είναι άλλοι χρήστες του Twitter που ακολουθούν τα tweets ενός χρήστη. Επιπλέον, το Twitter σάς επιτρέπει να απευθύνεστε σε ένα ευρύ κοινό μέσω hashtag, συνδέσμων ή retweets.

Η εταιρεία λειτουργίας του Twitter είναι η Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ιρλανδία.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου στο Διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Twitter (κουμπί Twitter), ζητείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων για λήψη μιας οθόνης του αντίστοιχου στοιχείου Twitter του Twitter. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά Twitter είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Twitter αποκτά γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστότοπού μας που επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Ο σκοπός της ενσωμάτωσης του στοιχείου Twitter είναι η αναμετάδοση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να επιτρέψει στους χρήστες μας να εισαγάγουν αυτήν την ιστοσελίδα στον ψηφιακό κόσμο και να αυξήσουν τον αριθμό των επισκεπτών μας.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Twitter, το Twitter εντοπίζει με κάθε κλήση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο ποια συγκεκριμένη υποσελίδα της σελίδας μας στο Διαδίκτυο ήταν επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Twitter και συνδέονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Twitter του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Twitter που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τότε το Twitter εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Twitter του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Twitter λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου Twitter ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Twitter τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο στοιχείο Twitter ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Twitter δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του στο Twitter προτού πραγματοποιηθεί κλήση στον ιστότοπό μας.

The applicable data protection provisions of Twitter may be accessed under https://twitter.com/privacy?lang=en.

16. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του YouTube

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του YouTube. Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να ορίζουν βίντεο κλιπ και σε άλλους χρήστες δωρεάν, η οποία παρέχει επίσης δωρεάν προβολή, κριτική και σχολιασμό τους. Το YouTube σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε όλα τα είδη βίντεο, ώστε να έχετε πρόσβαση σε πλήρεις ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και μουσικά βίντεο, τρέιλερ και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες μέσω της πύλης Διαδικτύου.

Η εταιρεία λειτουργίας του YouTube είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου στο Διαδίκτυο, που λειτουργεί από τον ελεγκτή και στο οποίο έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο YouTube (βίντεο YouTube), ζητείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων για λήψη μιας οθόνης του αντίστοιχου στοιχείου YouTube. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/en/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google αποκτούν γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστότοπού μας που επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει με κάθε κλήση σε μια υποσελίδα που περιέχει ένα βίντεο YouTube, ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας στο Διαδίκτυο επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και την Google και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό YouTube του υποκειμένου των δεδομένων.

Το YouTube και η Google θα λάβουν πληροφορίες μέσω του στοιχείου YouTube ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας είναι συνδεδεμένο στο YouTube. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και την Google δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, η παράδοση ενδέχεται να αποτραπεί εάν το υποκείμενο των δεδομένων αποσυνδεθεί από τον δικό του λογαριασμό YouTube πριν πραγματοποιηθεί κλήση στον ιστότοπό μας.

YouTube’s data protection provisions, available at https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, provide information about the collection, processing and use of personal data by YouTube and Google.

17. Τρόπος πληρωμής: Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση του PayPal ως επεξεργαστή πληρωμών

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του PayPal. Το PayPal είναι ένας πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών πληρωμών. Οι πληρωμές διεκπεραιώνονται μέσω των λεγόμενων λογαριασμών PayPal, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν εικονικούς ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς λογαριασμούς. Το PayPal είναι επίσης σε θέση να επεξεργάζεται εικονικές πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών όταν ένας χρήστης δεν έχει λογαριασμό PayPal. Η διαχείριση ενός λογαριασμού PayPal γίνεται μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γι' αυτό δεν υπάρχουν κλασικοί αριθμοί λογαριασμού. Το PayPal καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση διαδικτυακών πληρωμών σε τρίτους ή τη λήψη πληρωμών. Το PayPal δέχεται επίσης λειτουργίες διαχειριστή και προσφέρει υπηρεσίες προστασίας αγοραστών.

Η ευρωπαϊκή εταιρεία λειτουργίας του PayPal είναι η PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιλέξει το «PayPal» ως επιλογή πληρωμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα κατά τη διαδικασία παραγγελίας, διαβιβάζουμε αυτόματα τα δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων στο PayPal. Επιλέγοντας αυτήν την επιλογή πληρωμής, το υποκείμενο των δεδομένων συμφωνεί με τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία πληρωμών.

Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στο PayPal είναι συνήθως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση email, διεύθυνση IP, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της πληρωμής. Για την επεξεργασία της σύμβασης αγοράς απαιτούνται και τέτοια προσωπικά δεδομένα, τα οποία σχετίζονται με την αντίστοιχη παραγγελία.

Η διαβίβαση των δεδομένων στοχεύει στην επεξεργασία πληρωμών και στην πρόληψη της απάτης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα μεταφέρει προσωπικά δεδομένα στο PayPal, ιδίως εάν υπάρχει έννομο συμφέρον για τη μετάδοση. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ του PayPal και του υπεύθυνου επεξεργασίας για την επεξεργασία των δεδομένων θα διαβιβάζονται από το PayPal σε οργανισμούς οικονομικής πίστης. Αυτή η μετάδοση προορίζεται για ελέγχους ταυτότητας και πιστοληπτικής ικανότητας.

Η PayPal, εάν είναι απαραίτητο, θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες εταιρείες και παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων ή για την επεξεργασία δεδομένων στην παραγγελία.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για το χειρισμό προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή από το PayPal. Η ανάκληση δεν θα έχει καμία επίδραση στα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία, χρήση ή διαβίβαση σύμφωνα με την (συμβατική) επεξεργασία πληρωμών.

Οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του PayPal μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Ο GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση για τις εργασίες επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε συναίνεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος το υποκείμενο των δεδομένων, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν απαιτούνται εργασίες επεξεργασίας για την προμήθεια αγαθών ή για την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία είναι βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχ. β GDPR. Το ίδιο ισχύει για τέτοιες εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Υπόκειται η εταιρεία μας σε νομική υποχρέωση βάσει της οποίας απαιτείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθ. 6(1) λιτ. γ GDPR. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματιστεί στην εταιρεία μας και το όνομα, η ηλικία, τα δεδομένα ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικής σημασίας πληροφορίες θα έπρεπε να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Τότε η επεξεργασία θα βασιζόταν στο άρθ. 6(1) λιτ. δ GDPR. Τέλος, οι εργασίες μεταποίησης θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο. στ GDPR. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για πράξεις επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από κανένα από τους προαναφερθέντες νομικούς λόγους, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία μας ή τρίτος, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερισχύουν των συμφερόντων ή θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τέτοιες εργασίες επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα επιτρεπτές επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Θεώρησε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί έννομο συμφέρον εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπεύθυνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47 Πρόταση 2 GDPR).

19. Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος

Όπου η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχ. f GDPR Το έννομο συμφέρον μας είναι να ασκούμε τις δραστηριότητές μας υπέρ της ευημερίας όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

20. Περίοδος για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι η εκάστοτε νόμιμη περίοδος διατήρησης. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται τακτικά, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη σύμβασης.

21. Παροχή προσωπικών δεδομένων ως νομική ή συμβατική απαίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα· πιθανές συνέπειες της μη παροχής τέτοιων δεδομένων

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικές ρυθμίσεις) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικές διατάξεις (π.χ. πληροφορίες για τον συμβατικό εταίρο). Μερικές φορές μπορεί να είναι απαραίτητο να συνάψουμε μια σύμβαση ότι το υποκείμενο των δεδομένων μας παρέχει προσωπικά δεδομένα, τα οποία πρέπει στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι, για παράδειγμα, υποχρεωμένο να μας παρέχει προσωπικά δεδομένα όταν η εταιρεία μας υπογράφει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων θα είχε ως συνέπεια να μην μπορεί να συναφθεί η σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων. Προτού παρασχεθούν προσωπικά δεδομένα από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο. Ο εργαζόμενος διευκρινίζει στο υποκείμενο των δεδομένων εάν η παροχή των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από νόμο ή σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και οι συνέπειες της μη παροχής των προσωπικών δεδομένων δεδομένα.

22. Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ.